שינוי תחום רשות מקומית

שר הפנים יכול להחליט על שינוי תחומה של רשות מקומית שלא בדרך של איחוד רשויות ( צירוף . ( לשם כך על השר להקים ועדת חקירה לבדיקת הנושא , על הוועדה להגיש תסקיר מנומק , ועל השר להחליט אם לקבל את המלצותיה או לדחותן , תוך הנמקת החלטתו . חובת הקמת ועדת החקירה בנושא חלה רק על עיריות , בעוד חובה זו אינה קיימת במועצות מקומיות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה