הקמת רשות מקומית במקום רשות מקומית אחרת ואיחוד רשויות

סעיפים 5 ו 6 לפקודת העיריות וכן לפקודת המועצות המקומיות דנים בהקמת רשות במקום רשות קודמת או במקום מספר רשויות ( איחוד רשויות . ( סעיפים אלו חוקקו עקב 34 סעיף 63 לפקודת העיריות הישנה . סעיף זה בוטל בנוסח הפקודה החדש . 35 פרק שלישי : רובע עירוני . 36 בשנת 2003 בוצע איחוד הרשויות על ידי ממשלת הליכוד ביוזמת שר האוצר דאז , בנימין נתניהו , ושר הפנים דאז , אברהם פורז ( שינוי . ( במסגרתו אוחדו מועצות מקומיות , עיריות ומועצות אזוריות . במהלך השנים שלאחר האיחוד בוטלו ארבעת האיחודים שבוצעו במיגזר הערבי והדרוזי , ונותרו על כנם שבעת האיחודים שבוצעו במיגזר היהודי . 37 חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו , ( 2004 התשס . "ג-2003 החוק נחקק במטרה לאפשר התייעלות מבנית ארוכת טווח במיגזר הציבורי , לבצע רפורמות בענפי המשק , להשיג את יעדי התקציב , ולצמצם את הגרעון הממשלתי , ההוצאה הממשלתית והציבורית והחוב הלאומי , והכל במסגרת תוכנית להבראת כלכלת ישראל . 38 תקנות העיריות ( רובע עירוני נוה מונוסון , ( התשס , "ו-2006 תקנות העיריות ( רובע עירוני...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה