מסגרות מקומיות נוספות

להלן נפרט ביחס למסגרות מקומיות נוספות : מועצות מקומיות תעשייתיות , הרובע העירוני , ומועצה מקומית בתוך תחום שיפוטה של עירייה קיימת .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה