עיריות

בסעיף 2 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ נקבע , כי תושביו של כל אזור שתחומיו מתוארים כאמור בתוספת הראשונה הם עירייה . סעיף 3 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ הסמיך את שר הפנים להכריז על אזור כעירייה לאחר תסקיר ועדת חקירה . בהקשר זה נפסק , כי מעמדה של ועדת החקירה אינו משפטי " במלוא מובן המלה . " כמו כן נפסק , ששיקול הדעת שר הפנים הוא רחב , והוא יכול לדחות את מסקנות הוועדה כל עוד עיין בהן ואינו פועל ממניעים פסולים . מועצות מקומיות סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש [ הסמיך את שר הפנים להכריז שכפר או מספר כפרים ינוהלו על ידי מועצה מקומית בהתאם להמלצת הממונה על המחוז , וזאת כאשר מספר התושבים הכולל במועצה הוא מעל , 10 , 000 או , בנסיבות מיוחדות . 5 , 000 — בתקופת המנדט הבריטי הכריז הנציב העליון על כל מועצה מקומית בצו נפרד . נוהל זה נמשך גם לאחר הקמת המדינה , עד להסדרתו בצווי המועצות המקומיות א' וב' ( וינוגרד . ( 56 : 2010 7 דין רציפות הוא הליך בכנסת שנועד לאפשר את קידומה של הצעת חוק שאושרה בקריאה ראשונה , והמשך חקיקתה נעצר עקב התפזרות הכנסת . הניסיון מלמד , כי עם סיום כהונתה של כנסת יוצאת נותר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה