מבוא

פרק זה יפרוס בפני הקוראים את ההיבטים המשפטיים בהתנהלותן ובעבודתן של הרשויות המקומיות במדינת ישראל , את המסגרת החוקית והמשפטית שבמסגרתה פועלות הרשויות , וכן את יחסיהן עם השלטון המרכזי . ראשית יוצג רקע תיאורטי כללי — הגישות התיאורטיות לגבי תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי . החלק הראשון עוסק בהצגת ראשית השלטון המקומי בישראל , עוד טרם הקמת המדינה והנחת היסודות למבנהו הקיים עד ימים אלו ממש . בחלק השני ייסקרו סוגי רשויות מקומיות , אופן הקמתן ותהליך הקמתן , וכן שינויים בשטחן , איחודן עם רשויות אחרות , והאפשרות לביטול קיומן . החלק השלישי יציג את איגוד הערים — כלי לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות אשר מביא לייעול ולהוזלה של השירותים שהן מעניקות לתושבים . החלק הרביעי ידון בתפקידיה ובסמכויותיה של הרשות — חובותיה , ופעולות שהיא יכולה לנקוט . החלק החמישי יסקור את אופן התערבותו של שר הפנים בשלטון המקומי . פרק זה מהווה מבוא ליחסי השלטון המרכזי עם השלטון המקומי , ומציג את סמכויותיו של שר הפנים ביחס לרשויות המקומיות בעת שגרה ובעיתות של חוסר תיפקוד של הרשויות . במסגרת חלק זה יידונו הכלים העומדים לרשות השר ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה