מגמות עתידיות

בתהליכים שהתרחשו משנות ה 80 ואילך גלומים סתירות ומתחים . תהליך הביזור נבע , כאמור , מדפוס פעולה ספונטני , ולא היה תוצר של רפורמה מינהלית מקיפה ופורמלית . מרחב הפעולה של הרשויות השתנה מבלי שהיה לכך ביטוי חוקי ; נהפוך הוא , המרחב הפורמלי אף הצטמצם כתוצאה מהחקיקה שהתפתחה לאחר תוכנית הייצוב של שנת . 1985 היה בכך כדי ליצור שורת פערים ומתחים כמפורט להלן ( לסקירת חלקם ראו בן אליא . ( 22-32 : 2004 › נוצר מתח בין החתירה של השלטון המקומי להרחיב את אחריותו כלפי התושב ובין סמכויותיו ומשאביו . מתח זה הוא ממקורות הגרעון שיצר את המשבר הרשויות באמצע העשור הראשון של שנות ה . 2000 על רקע זה החריף השלטון המקומי את מאבקיו בשלטון המרכזי . הוא העלה בשיטתיות את הטענה , שהמשאבים הניתנים לו אינם מספיקים לביצוע כל התפקידים המוטלים עליו , בעיקר מכיוון שהתפקידים שנוספו לו עם השנים לא זכו לתוקף רשמי ( ולפיכך גם לא למימון ) מצד השלטון המרכזי ( רזין . ( 26 : 2003 שביתות ופעולות מחאה אחרות התקיימו משנות ה , 90 בהובלת מרכז השלטון המקומי , והביאו לחתימת שורת הסכמים , שהחשוב שבהן קבע כי הממשלה תצביע על מקורותיהם התקצ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה