יחסי שלטון מרכזי–שלטון מקומי בישראל – רקע היסטורי

או להימנע מפעולה . אכן , לשר סמכויות נרחבות , אם במישרין ואם באמצעות הממונה על המחוז מטעם משרדו , שהוא , כאמור , ממשיכו של המושל הבריטי . בין סמכויותיו של הממונה על המחוז ניתן למנות : להקים רשות או לבטלה , לקבוע את גבולותיה של הרשות ביחס לרשויות אחרות , לפזר מועצה נבחרת ולפטר את ראש הרשות , ולהורות על בחירות חדשות או על מינוי ועדה קרואה במקום מועצת הרשות , לאשר את תקציב הרשות , לאשר חוזים שהרשות חותמת עליהם ועסקאות מקרקעין , לצוות עליה לבצע חובה המוטלת עליה ואף למנות אדם מטעמה של הממשלה שימלא חובה זו , לאשר חוקי עזר שחוקקה הרשות , להתערב במיגוון נושאים הקשורים לאופן עבודתה של מועצת הרשות ולמינוי עובדיה , ועוד . בתמצית , תלותה של הרשות המקומית בשר הפנים היא ניכרת , וסמכות השר זוכה לעדיפות ברורה על פני האוטונומיה של הרשות המקומית ( להרחבה , ראו פרק . ( 3 בד בבד עיצבה החקיקה העיקרית המסדירה את השירותים הממלכתיים את פניהן של הרשויות המקומיות כזרוע שלטונית ארוכה , מעין " קבלן משנה" של השלטון המרכזי . הדבר בלט בעיקר בעיצובם של חוק חינוך ממלכתי חוק חינוך ממלכתי ( תשי ( "ג-1953 וחוק שירותי הסע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה