מקורות

אלעזר , ד' וח' קלכהיים ( עורכים . 1987 , ( השלטון המקומי בישראל , המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה . אלעזר , ד' וח' קלכהיים ( עורכים . 2001 , ( השלטון המקומי בישראל , מהדורה שניה , פרק ראשון , המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה . בן אליא , . 1995 , נ' לקראת מדיניות ביזור דיפרנציאלי בשלטון המקומי , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . בן אליא , . 1996 , נ' מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . בן אליא , . 1997 , נ' היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל , ? מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . בן אליא , . 1999 , נ' המימון הממשלתי והמשבר הכספי ברשויות המקומיות בישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . בן אליא , . 2004 , נ' הדור הרביעי : שלטון מקומי חדש לישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . דרי , . 1994 , ד' מי שולט בשלטון המקומי , המכון הישראלי לדמוקרטיה , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב . דרי , . 1997 , ד' יסודות המנהל הציבורי , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . האמנה האירופית לשלטון עצמי מקומי , . 1991 מועצת אי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה