השלטון המחוזי במדינות בפועל

עד כה ראינו תפיסות מיחוז שונות , הן במדינות פדרטיביות והן במדינות אוניטריות . כעת נדגים את הצורות העיקריות של מבני השלטון המחוזי בכמה מדינות , תוך שימת דגש ביחסים בין נדבכי השלטון , במיוחד בין השלטונות המחוזיים לבין השלטונות המקומיים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה