עקרון ה־Ultra Vires לעומת עקרון ה־General Competence

בהקשר של המעמד החוקתי של השלטון המקומי במדינות שונות נעמוד על שני מושגים שהפכו למרכזיים ביחסים בין נדבכי השלטון השונים — עקרון החריגה מן הסמכות — ultra vires ) בתרגום מילולי : " מעבר לכוחות , ( " ועקרון " הסמכות הכללית" general ) . ( competence לפי עקרון ה , ultra vires אין לרשויות המקומיות סמכות חוקית מעבר לזו שמעניק להן החוק . הן יכולות לעשות רק מה שמתיר להן החוק , ואינן יכולות לעשות את מה שאין החוק מתיר במפורש . אם הרשויות יפעלו מחוץ לגבולות שהתווה החוק , יהיו מעשיהן חסרי תוקף . עקרון זה ר וֹ וח בבריטניה ובישראל . לעומת זאת , ברוב המדינות הדמוקרטיות ר וֹ וח עקרון ה , general competence והוא מעניק לרשויות המקומיות זכות ליזום ולפעול בכל תחום הנוגע לקהילה המקומית , ובלבד שלא תהיה בכך הפרה ברורה של חוק האוסר זאת במפורש . הדוקטרינה של " הסמכות הכללית" תומכת בתפיסה , שהרשות המקומית היא יישות הנושאת בסמכות ובאחריות פוליטית , וזכאית ואף חייבת לפעול לשם קידום רווחת האזרחים החיים בתחומה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה