תפיסה נוספת: מארג רב־מוקדי

בנוסף לתפיסות ה"סוכנות" וה"שותפות" — המתייחסות לנדבכי השלטון וליחסים ביניהם מנקודות מבט שונות ולעיתים מתנגשות — קיימת תפיסה נוספת , חשובה לא פחות , המרחיבה אף היא את הבנתנו באשר ליחסים בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי . תפיסת המארג הרב מוקדי — המ וּ כרת בספרות המקצועית כ marble cake model או — 51 quilt-crazy pattern of interaction טוענת כי הדגם הפשוט של יחסים מרכזיים מקומיים דו קוטביים כמעט אינו קיים במציאות , שכן כל נדבך שלטוני הוא מקוטע 50 דה טוקוויל פירסם את החלק הראשון של עבודתו ב 1835 ואת החלק השני ב . 1840 ה פּ סקה שהובאה לעיל מצוטטת מתוך ספרו של . Norton 1994 : 10 . Wildavsky 1979 : 150 51 ומורכב בפני עצמו . יחסים חוצים זה את זה בתבנית אלכסונית וסבוכה , ולאו דווקא אנכית . בהתחשב במיגוון גודליהם של המוסדות בכל רמה של השלטון ובמורכבותם של המוסדות , בטווח הערוצים ובאופני התקשורת שיכולים לשמש כלפי מטה וכלפי מעלה בכל מקרה ומקרה , ובמידת אי הנירא וּ ת של ערוצים רבים ( הן לחוקרים והן לציבור הרחב , ( ברור כי אפילו מחקר ממוקד במיוחד יכול להטיל אור רק על היבטים מוגבלים של תגובות ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה