מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי

בל בּ ה של מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי קיימת דילמה מובנית : היחסים ביניהם הם בין שני נדבכי ממשל נבחרים , כאשר על כל אחד מהם מוטל תפקיד שלטוני משלו ; מילוי תפקידם מתרכז לא רק בהיבטי הניהול הרבים , כי אם גם בקביעת מדיניות ; בשני המישורים עומדת להכרעה בחירה בין מצבים שבהם קיימת מורכבות ערכית , הדורשת מתן משקל יחסי למרכיבים השונים , לא רק באשר לאמצעים , אלא גם לגבי המטרות עצמן .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה