5 כללי האיזון: פסקת ההגבלה

לעתים נוצר קונפליקט בין זכויות שונות . התנגשות בין זכויות תיווצר כאשר אי אפשר ליישם זכות אחת בלי לפגוע ביישומה של הזכות האחרת . נמחיש את הבעיה באמצעות דוגמה הנוגעת לזכות לקצבת זקנה המשקפת פן אחד של הזכות לביטחון סוציאלי . א . דוגמה : הזכות לקצבת זקנה הזכות לקצבת זקנה הוסדרה בעצם בשני שלבים : בשלב הראשון היא הוסדרה בחוק הביטוח הלאומי . חוק זה הקנה לנשים זכות לקצבת זקנה ששיעורה היה 16 % מהשכר הממוצע במשק ( כפי ששכר זה עודכן באופן תקופתי ) וזאת החל בגיל . 60 בשלב השני היא הוסדרה בחקיקת התוכניות הכלכליות בשנים . 2002-2003 בחקיקה זו נקבע , כי הזכות לקצבת הזקנה תקוצץ ב , 4 % השכר הממוצע שעל פיו הקצבה מחושבת יוקפא בהתאם לשכר הממוצע שהיה בתוקף בדצמבר , 2001 החל בשנת 2006 הקצבה לא תוצמד עוד לשכר הממוצע אלא למדד ( ההערכה היא שהמרת בסיס ההצמדה מהשכר הממוצע למדד תכרסם את הקצבה ותקטין אותה עד כדי שיעור של 11 % מהשכר הממוצע ) והקצבה תשולם לנשים החל בגיל . 67 בנסיבות אלה קיימת התנגשות בין הזכות לקצבת זקנה שחוק הביטוח הלאומי מקנה , לבין הזכות לקצבת זקנה שחקיקת התוכנית הכלכלית מקנה . אי אפשר ליישם כל ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה