4 הסיבות לאי־הכרה בזכות יסוד נגזרת

הזכות לביטחון סוציאלי לא קיבלה מעמד של זכות יסוד חוקתית נגזרת . בית המשפט היה יכול להכיר בזכות לביטחון סוציאלי כזכות יסוד חוקתית באמצעות דוקטרינת הזכויות הנגזרות , אך עד היום הוא לא עשה שימוש בדרך זו להכרה בזכות לביטחון סוציאלי או להכרה בזכויות החברתיות בכלל כזכויות יסוד חוקתיות . נסביר : באמצעות דוקטרינת זכויות היסוד הנגזרות אפשר להעניק לזכות מסוימת מעמד של זכות יסוד חוקתית , אף שהיא לא הוסדרה במפורש בשום חוק מחוקי היסוד . אפשר להציג את יישומה של דוקטרינה זו באמצעות התייחסותו של בית המשפט לזכותו של הפרט ליהנות מהאוטונומיה של הרצון . גם זכות זו לא הוסדרה במפורש בשום חוק מחוקי היסוד . על אף חסר זה הכיר הנשיא ברק בזכותו של הפרט ליהנות מהאוטונומיה של הרצון כבזכות יסוד חוקתית , והוא עשה זאת באמצעות השימוש בדוקטרינת זכויות היסוד הנגזרות . משמעות הדבר היא הכרה באוטונומיה של הרצון כזכות יסוד בשל היותה ביטוי לאחד מפניה של זכות יסוד חוקתית אחרת שהוכרה במפורש באחד מחוקי היסוד . הכרה כאמור מאפשרת לפרוט את זכות היסוד המוכרת , שקיבלה הכרה מפורשת בחוק היסוד , ולגזור ממנה זכויות יסוד נוספות שיש בהן מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה