ענת מאור, "חור פעור בספר החוקים: הצעת חוק־יסוד: זכויות חברתיות־כלכליות – כרוניקה של כשלון החקיקה", בתוך: יורם רבין ויובל שני (עורכים), זכויות חברתיות וכלכליות (הוצאת רמות והמכללה למינהל, תל אביב, 2004), עמודים 211-196, 229-219

א . פתח–דבר המאמר דן בנסיונות החקיקה , שלא צלחו , לעגן ולקבוע בספר החוקים בישראל את חוק–יסוד : זכויות חברתיות וכלכליות . ההבחנה והקשר בין זכויות אזרחיות–פוליטיות לבין זכויות חברתיות–כלכליות והמחלוקות בשאלה אם ראוי ואפשרי לכלול גם את הזכויות החברתיות–הכלכליות היסוד , נידונים בספרות מחקר רחבה ובפרקים אחרים בספר זה . לכן לא נעמיק בסוגיה זו . עם זאת נציין שהנחת הבסיס בסקירה ובדיון זה היא שהמשמעות , המהות והחיוניות של . 1 להבחנה בין זכויות חברתיות כלכליות לבין זכויות אוניוורסליות אחרות ראו א' יוסף , " זכויות אדם וזכויות חברתיות , " ספר ברנזון ( א' ברק וה' ברנזון , עורכים , תש ; 45 , ( "ס מ' אטלן , " זכויות האדם והאזרח בישראל – מקראה , " משפטים כב ( תשנ ; 251 , ( "ג ר' בן–ישראל , " השלכות חוקי היסוד על משפט העבודה ומערכת יחסי העבודה , " שנתון משפט העבודה ד ( תשנ ; 27 , ( "ד א' גרוס , " החוקה הישראלית : כלי לצדק חלוקתי או כלי נגדי , " ? צדק חלוקתי בישראל ( מ' מאוטנר , עורך , תשס , ( "א ; 79 ל' ארנסט , " הצעת חוק יסוד : זכויות האדם והאזרח , " משפטים ה ( תשל ; 703 , ( "ה ג' מונדלק , " זכויות חב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה