הצעת חוק־יסוד: זכויות חברתיות, התשנ"ד־1994

. 1 עקרונות יסוד זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . . 2 מטרת החוק חוק–יסוד זה מטרתו להגן על זכויות חברתיות של האדם , כדי לעגן בחוק–יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 3 זכויות חברתיות לכל תושב הזכות לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי , ובכלל זה בתחומי העבודה , השכר ותנאי העבודה , בתחומי ההשכלה , הלימוד והחינוך ובתחומי הבריאות והרווחה החברתית ; זכות זו תמומש או תוסדר בידי רשויות השלטון לפי חוק ובהתאם ליכולתה הכלכלית של המדינה כפי שתיקבע בידי הממשלה . . 4 ארגוני עובדים וארגוני מעבידים עובדים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני עובדים , ומעבידים זכאים להתאגד לפי בחירתם בארגוני מעבידים ; ארגונים אלה רשאים להתקשר בהסכמים קיבוציים , והכל לפי עקרונות משפט העבודה . . 5 הזכות לשבות עובדים זכאים לשבות , לפי עקרונות משפט העבודה , להגנה על זכויותיהם ולקידום ענייניהם הכלכליים והחברתיים . . 6 פגיעה בזכויות אין פוגעים בזכויות שלפי חוק–יסוד זה אלא בחוק או על–פי הסמכה מפו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה