חוק–יסוד: חופש העיסוק, התשנ"ד־1994

. 1 עקרונות יסוד זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן–חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . . 2 מטרה חוק–יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק–יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 3 חופש העיסוק כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק , מקצוע או משלח יד . . 4 פגיעה בחופש העיסוק אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש , או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . . 5 תחולה כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב . . 6 יציבות אין בכוחן של תקנות–שעת–חירום לשנות חוק–יסוד זה , להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים . . 7 נוקשות אין לשנות חוק–יסוד זה אלא בחוק–יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת . . 8 תוקפו של חוק חורג ) תיקון התשנ"ח ( ( א ) הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף , 4 אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש , שהוא תקף על אף האמור בחוק–יסוד זה ; ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה