חוק–יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב־1992

. 1 עקרונות יסוד זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן–חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . 1 א . מטרה חוק יסוד זה , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו , כדי לעגן בחוק–יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 2 שמירה על החיים , הגוף והכבוד אין פוגעים בחייו , בגופו , או בכבודו של אדם באשר הוא אדם . . 3 שמירה על הקנין אין פוגעים בקנינו של אדם . . 4 הגנה על החיים , הגוף והכבוד כל אדם זכאי להגנה על חייו , על גופו ועל כבודו . . 5 חירות אישית אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר , במעצר , בהסגרה או בכל דרך אחרת . . 6 יציאה מישראל וכניסה אליה ( א ) כל אדם חופשי לצאת מישראל . ( ב ) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל . . 7 פרטיות וצנעת הפרט ( א ) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו . ( ב ) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו . ( ג ) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם , על גופו , בגופו או בכליו . ( ד ) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם , בכתביו או ברשומותיו . . 8 פגיעה בזכויות אין פוגעים בזכויו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה