אמנה בדבר ביטחון סוציאלי (רמות בסיסיות) משנת 1952 (מספר 102)

חלק א . תנאים כלליים סעיף 1 . 1 באמנה זו - ) א ) המונח "מוכתבים" פירושו כפי שנקבע בחוקים או בתקנות של המדינות או מכוחם ; ( ב ) המונח " "תושבות פירושו תושבות רגילה בשטח המדינה החברה והמונח " "תושב פירושו אדם שהוא תושב רגיל בשטח המדינה החברה . ( ג ) המונח "רעיה" פירושו אישה נשואה שבעלה מפרנס אותה ; ( ד ) המונח "אלמנה" פירושו אישה שבעלה פרנס אותה עד מותו ; ( ה ) המונח "ילד" פירושו ילד בגיל בית ספר , או מתחת לגיל , 15 ככתוב בחוקי המדינות ; ( ו ) המונח " תקופת אכשרה" פירושו תקופת התשלומים , או תקופת התעסוקה , או תקופת התושבות , או כל צירוף ביניהן , ככתוב בחוקי המדינות ; . 2 בסעיפים ו–49 34 , 10 המונח " הטבה" פירושו או הטבה ישירה בצורת טיפול או הטבה עקיפה שהיא החזר תשלומים על הוצאות שהאדם נשא בהן בעצמו . סעיף 2 כל מדינה חברה שאמנה זו תקפה בה – ( א ) תציית ל ( 1 ) חלק א ; ( 2 ) לפחות שלושה מהחלקים ב , ג , ד , ה , ו , ז , ח , ט ו–י , ובכלל זה לפחות אחד מהחלקים ד , ה , ו , ט ו–י ; ( 3 ) התנאים הרלוונטיים בחלקים יא , יב ו–יג ; וכן ( 4 ) חלק יד ( ב ) תפרט בכתב אישור האמנה שלה בנוגע לאילו מהחלקים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה