4 טיעונים משפטיים

מבחינת שלושת המקבצים של זכויות האדם עולה לכאורה סברה כי הזכויות החברתיות מעוצבות בדרך שונה מהזכויות האזרחיות או הפוליטיות . השוני משתקף הן בתחום ההתייחסות של זכויות האדם והן במהותן . הזכויות האזרחיות והפוליטיות מתמקדות בתחום הציבורי , ואילו חלק לא מבוטל מהזכויות החברתיות , כדוגמת הזכויות שעניינן בעבודה , מתערבות במערכת יחסים פרטית שבין העובד למעביד . המתנגדים להכרה בזכויות החברתיות טוענים כי אכן , יש הצדקה להבטחת זכויות האדם בתחום הציבורי ( כדי להגן על האדם מפני שרירותו של השלטון , ( אך אין מקום להתערבות המשפט בתחום הפרטי באמצעות הבטחת זכויות חברתיות . יתרה מזו , זכויות האדם האזרחיות והפוליטיות , שהוכרו בדור הראשון , הופיעו בדרך כלל כציווי המורה לממשל להימנע מלהפריע לאזרח מלממש את זכותו , או שהקנו לאזרח זכות להתנגד לממשל . אופיו של הדור השני של זכויות האדם היה שונה והוא ביטא לרוב זכויות שהטילו על הממשל חובות עשייה וככאלה חייבו חקיקה ומשאבים כלכליים . המאפיין המיוחד הזה של זכויות האדם החברתיות והמתחייב הימנו היה מוקד לביקורת נוקבת שניסתה לשלול מהן את ההכרה כזכויות אדם . הטיעונים שהעלו ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה