3 ההבחנה בין זכויות אזרחיות, פוליטיות וחברתיות

הזכויות הבסיסיות שהוכרו כזכויות אדם במישור הבין לאומי וכזכויות יסוד במישור המדינתי הן מגוונות . אפשר לסווג אותן מבחינה מהותית בשלושה מקבצים אלה : במקבץ הראשון נכללות זכויות אדם / יסוד אזרחיות , המשקפות את חירויות הפרט המוכרות , כדוגמת הזכויות לפרטיות , לכבוד ולחירות , לחופש תנועה ודומיהן ; המקבץ השני מתרכז בזכויות אדם / יסוד פוליטיות , שעניינן עיצוב מוסדות השלטון , כדוגמת הזכות לבחור ולהיבחר ; המקבץ השלישי מתמקד בזכויות אדם / יסוד חברתיות כלכליות תרבותיות ( להלן : זכויות חברתיות ) ובכללן זכויות שעניינן בעבודה המבטיחות את הזכות לתעסוקה , לשכר הוגן , לחופש התארגנות מקצועית , וכן זכויות חברתיות אחרות , כדוגמת הזכות לקיום בכבוד ( אנושי וכלכלי , ( הזכות לביטחון סוציאלי , לבריאות , לחינוך ודומיהן . הכללת הזכויות החברתיות בזכויות האדם שפורטו בהכרזה האוניברסלית לא הייתה דבר מובן מאליו והיא נתקלה בהתנגדות עזה ששיקפה ויכוח אידיאולוגי נוקב . אמנם , היה מקובל על כולי עלמא שההכרה בזכויות האדם נועדה להבטיח את ההגנה על חופש הבחירה של האדם ואת אדנותו על גורלו , אך הדעות היו חלוקות בשאלת הצעדים שיש לנק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה