אמנה בין–לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, משנת 1966, כתבי אמנה 1037, כרך 31, 206

ג . הזדמנות שווה לכל אדם להתקדם בעבודתו לשלב מתאים גבוה יותר , בלא להתחשב בכל שיקול אחר לבד משיקולי ותק וכושר ; ד . מנוחה , עיתות פנאי , הגבלה סבירה של שעות העבודה וחופשות תקופתיות בתשלום , וכן תשלום בעד ימי פגרה כלליים . סעיף 8 . 1 מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות להבטיח : א . זכותו של כל אדם להתאגד עם אחרים לאיגודים מקצועיים , ולהצטרף לאיגוד מקצועי לפי בחירתו , בכפוף לכללי הארגון הנוגע בדבר בלבד , לשם קידום ענייניו הכלכליים והחברתיים ושמירתם . שום הגבלות לא יוטלו על שימוש בזכות זו למעט אלו שנקבעו בחוק , והנדרשות בחברה דמוקרטית למען הבטחון הלאומי או תקנת הציבור , או לשם שמירת זכויותיו וחירויותיו של הזולת ; ב . זכותם של איגודים מקצועיים להקים פדרציות או קונפדרציות , ואת זכותם של אלה להתאגד לארגוני איגודים מקצועיים בינלאומיים , או להצטרף אליהם ; ג . זכותם של איגודים מקצועיים למלא את תפקידם באורח חופשי , בלא שום הגבלות , לבד מאלה הקבועות בחוק והנדרשות בחברה דמוקרטית למען הבטחון הלאומי או תקנת הציבור , או לשם שמירת זכויות הזולת וחירויותיו ; ד . הזכות לשבות , ובלבד שישתמשו בה בהתאם לחוקי כל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה