1 מבוא

במדינות הנאורות מקובל להעניק הכרה משפטית לזכויות שנועדו להבטיח את ההגנה על חירותו של האדם , על כבודו ועל האוטונומיה של הרצון שלו . במילה , מדובר בהכרה במקבץ מזערי של זכויות שנועדו לאפשר לאדם לממש את האדנות על גורלו ואת חופש הבחירה שלו . נמחיש את סוג הזכויות הבסיסיות שמקובל להבטיחן , כאמור , בעולם הנאור . בתחום האזרחי מדובר בזכויות המשקפות את חירויות הפרט המקובלות , כדוגמת הזכויות לחופש הביטוי , לחופש ההתאגדות , לחופש התנועה ודומיהן ; בתחום הפוליטי מדובר בזכויות שעניינן עיצוב מוסדות השלטון , כדוגמת הזכות לבחור ולהיבחר ; ובתחום החברתי הכלכלי מדובר בזכויות כדוגמת הזכויות המבטיחות את חופש ההתארגנות המקצועית , חופש העיסוק , הזכות לחינוך , לבריאות ודומיהן . למכלול זכויות אלה הוטבע הכינוי זכויות אדם אוניברסליות . ההכרה בזכויות האלה כזכויות אדם אוניברסליות באה לידי ביטוי בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם , משנת , 1948 שנתקבלה באומות המאוחדות ( להלן : ההכרזה האוניברסלית . ( הכרזה זו היא פרי עבודתם של מומחי משפט מכל קצוות תבל , והיא מכילה את זכויות היסוד שהוכרו כזכויות הראויות למעמד של זכויות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה