2 המקורות

כאמור , מקורות דיני הביטחון הסוציאלי הם מגוונים ומן הראוי להתייחס לכל אחד מהם . א . אמנות בין לאומיות – מקור לזכויות אדם מדינת ישראל היא חלק מהקהילייה הבין לאומית וחברה בארגון האומות המאוחדות ובארגון העבודה הבין לאומי . בארגונים האלה מתקבלות אמנות עבודה ואמנות בין לאומיות בנושאים של ביטחון סוציאלי . על מדינה המאשררת אמנות אלה מוטלות התחייבויות שמקורן באמנות שאושררו . ממשלת ישראל אשררה את האמנה הבסיסית בתחום הביטחון הסוציאלי , והיא האמנה הבין לאומית שמספרה 102 בדבר ביטחון סוציאלי ( רמות בסיסיות ) משנת . 1952 לאמנות העבודה הבין לאומיות יש תפקיד נכבד במשפט הישראלי , ולו היבטים אחדים : ראשית , אשרור האמנות מוביל , לעתים קרובות , להסדרת הנושא הנדון בהן בחוק הישראלי . במילים אחרות — בעקבות אשרור אמנת ביטחון סוציאלי בין לאומית נחקק חוק ישראלי , המבטא את התקנים ( סטנדרטים ) שנקבעו באותה אמנה . דוגמה לחוק כזה : חוק הביטוח הלאומי המבטיח לתושבי ישראל את ההגנה החברתית כמתחייב מהאמנה הבין לאומית של ארגון העבודה הבין לאומי שמספרה 102 בדבר ביטחון סוציאלי ( רמות בסיסיות ) משנת 1952 שישראל אשררה . שני...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה