פרק חמישי ביטחון סוציאלי: מקורות משפטיים

. 1 מגוון המקורות 389 . 2 המקורות 391 א . אמנות בין לאומיות – מקור לזכויות אדם 391 ב . חוקות וחוקי יסוד — מקור לזכויות יסוד חוקתיות 392 ג . חקיקה ראשית וחקיקה משנית — מקור לזכויות יסוד חוקיות 392 ד . הסכמים והסדרים קיבוציים 394 . ה צווי הרחבה 394 ו . תקנונים של מוסדות ביטחון סוציאלי 394 ז . הסדרים אישיים 394 ח . פסיקה — מקור לזכויות יסוד הלכתיות או נגזרות 394 . 1 פסיקה של בית הדין לעבודה 395 . 2 פסיקה של בית המשפט העליון 396  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה