8 מגמה: מתן עדיפות לחופש בחירה אישי

מגמה אחרת שהתפתחה ומשפיעה על שידוד המערכות של דגם הביטחון האוניברסלי מצביעה על ניסיונות לתת עדיפות לחופש בחירה אישי , אפילו על חשבון הסולידריות החברתית , הצדק החלוקתי או פגיעה בחופש ההתארגנות . מגמה זו , המעדיפה את חופש הבחירה של הפרט , ממירה את אחריות המדינה להבטחת הביטחון הסוציאלי של האזרחים באחריות אישית של הפרט . התפתחות זו היא תוצאה של השינוי האידיאולוגי שקנה לו אחיזה בשלהי המאה ה . 20 אימוץ הגישה הניאו ליברלית המחדדת את המודעות לאוטונומיה של הפרט , משנה את הדרכים לבחירת התוכניות הייחודיות של הביטחון הסוציאלי . מבחינה פרשנית מובן חופש הבחירה בתוכניות הביטחון הסוציאלי כדו ממדי : על פי הממד הראשון , חופש הבחירה מובן עקרונית כחופש לבחור את ספק הביטחון הסוציאלי ממגוון ספקים מוצע . נדגים : חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל מקנה חופש בחירה בהתאם לממד זה . החוק מכשיר כמה קופות חולים ומאפשר לכל אדם לבחור את קופת החולים שבאמצעותה הוא מעדיף ליישם את זכותו לביטוח בריאות . חופש הבחירה לפי ממד זה אינו משנה את שיטת הביטחון הסוציאלי ואף אינו פוגע בעקרון הסולידריות ובצדק החלוקתי שעליהם בנויה השיטה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה