3 ביטחון סוציאלי במאה ה-21: לחצים ומגמות

עד כה הוצגו הצגה סכמתית עיקרי השינויים הרב ממדיים שאפיינו את החברה בשלהי המאה ה . 20 הצגת השינויים האלה לוותה בהשלכות שיש לכל אחד מהם על דגם הביטחון הסוציאלי במאה ה . 21 באותו הקשר הובהרו גם הלחצים שיופעלו על מעצבי המדיניות החברתית . ואולם בחינה מקרוב של כל המגמות המתפתחות , על האתגרים המוצבים מכוחן , מלמדת , כי אלה לוחצים לא פעם את המערכת בכיוונים סותרים . יש מגמות המחייבות צמצום מערכת הביטחון הסוציאלי , ולעומתן מגמות המצריכות הרחבת מטרייתה . השאלה היא אפוא : כיצד תתיישבנה בעתיד המגמות הסותרות ? ידה של איזו מגמה תהיה על העליונה ומדוע ? במילים אחרות , לכאורה הגיעה העת לנסות ולהתנבא כיצד , לנוכח מכלול המגמות , הלחצים והצרכים הנוגדים האלה , יעוצב הביטחון הסוציאלי במאה ה . 21 ואולם בשל המגוון הרב של שיטות הביטחון הסוציאלי הנוהגות כיום בעולם , בייחוד מהיבט שלב ההתפתחות שבו מצויה התוכנית , היקף פריסתה , מכלול ענפי הביטוח הנכללים בה , ומבחר הקצבאות המוענקות מכוחה - ניסיון לצפות את הדגם העתידי של הביטחון הסוציאלי הוא בבחינת משימה בלתי אפשרית ונדרשת לכך זהירות רבה . ובכל זאת , פטור בלא כלום...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה