טבלה ‭:4.1‬ התפלגות הכנסות נטו בין עשירוני משקי־בית )באחוזים( <sup>34</sup>