איור ‭:4.1‬ השפעת הקצבאות על הפחתת העוני, 2009 )באחוזים( 32