איור ‭:4.2‬ השפעת הקצבאות על הפחתת העוני — השוואה בין 2002 ל־2009 )באחוזים( 33