יוחנן שטסמן, "מגמות וכיווני התפתחות חברתיים בראי תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנים 2003-2002", מדיניות חברתית על פרשת דרכים (ירושלים, תשס"ג), עמודים 112-104 ,23-15

ולא יהודים . מטבלה 4 . 1 אפשר ללמוד על הגידול בפערים בין קבוצות האוכלוסייה השונות – בעשור האחרון איבדו הקבוצות המוחלשות מהכנסותיהן . הקיצוצים המתוארים בדברי יוחנן שטסמן מלמדים על השפעותיו מרחיקות הלכת של חוק ההסדרים . מאמרן של ענת מאור ודורית בר ניר עוסק בחוק ההסדרים ובהשפעותיו על הגדלת הפערים בחברה הישראלית . מן המאמר עולה כי חוק ההסדרים הוא כלי מדיניות שבאמצעותו הועברו בשנים האחרונות שינויי חקיקה כלכליים וחברתיים גורפים . במסגרת חוקי ההסדרים עברו רפורמות מרחיקות לכת שספק אם היו עוברות בתהליך חקיקה רגיל . שינויים אלה פגעו בעיקר בקבוצות מוחלשות באוכלוסייה . בעת קריאת המאמר שימו לב לעניינים האלה : › מתי עבר לראשונה חוק ההסדרים בישראל ואילו תהליכים היסטורים הובילו לחקיקה זו ? › האם חוק ההסדרים פוגע בעקרון הפרדת הרשויות ? › כיצד מתרחשת העברתו של חוק ההסדרים בכנסת ? › מה הן עמדות המצדדים בחוק ומה הן עמדות המתנגדים לו ? › כיצד העמיק החוק את הפערים החברתיים בישראל ? . 34 מקור : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , סקר הכנסות , 2008 הודעה לעיתונות , 7 בספטמבר . 2009 http : // www . cbs . gov . il / rea...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה