פרק רביעי ביטחון סוציאלי: עיצוב מחדש – מגמות מתפתחות

. 1 מבוא 257 מקור – יוחנן שטסמן , "מגמות וכיווני התפתחות חברתיים בראי תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנים , " 2002-2003 מדיניות חברתית על פרשת דרכים ( ירושלים , תשס , ( "ג עמודים 263 104-112 , 15-23 מקור – ענת מאור ודורית בר ניר , " השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 77 , " 2002-2005 ביטחון סוציאלי , ( 2008 ) עמודים 272 101-117 , 96-97 . 2 המשתנים הרב ממדיים והשלכותיהם 287 א . שינויים במישור האידיאולוגי 287 . 1 המרת הסולידריות החברתית באינדיווידואליזם 288 . 2 המרת הצדק החברתי "כלכליות"ב 288 . 3 ההשלכות המסתמנות 289 ב . המבנה המשתנה של שוק העבודה 289 . 1 הצורך בהשתלמות מתמשכת 290 . 2 פיצול שוק העבודה וגיבושו של שוק העבודה השניוני 290 . 3 הגמשת שוק העבודה 291 . 4 שילובם של עובדים זרים כמרכיב קבוע בשוק העבודה 291 . 5 " קץ עידן "העבודה ושינוי בסיס חלוקתה 292 . 6 השלכות 293 ג . שינויים בריבוד החברתי 294 . 1 תופעת עוני"ה "החדש 294 . 2 הירידה בשיעורי הילודה 294 . 3 העלאת תוחלת החיים והשלכותיה על הזדקנות האוכלוסייה 295 . 4 ההשלכות של השינויים בריבוד החברתי על מערכת ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה