טבלה ‭:3.2‬ שיעור ההכנסות ממסים מהתוצר בישראל ובמדינות ה־ ‭2005 , OECD‬ )באחוזים( <sup>115</sup>