6 אמצעים: מקורות ושיטות מימון

כאמור , מערכת הביטחון הסוציאלי נועדה לאזן את תופעת אי הצדק והפער החברתי על ידי הנהגת צדק רציונלי ומתוכנן המונע על ידי מגמות אלטרואיסטיות . ואולם השגת תכלית זו מצריכה משאבים כלכליים המחייבים לקבוע את מקורות המימון של מערכת הביטחון הסוציאלי ואת השיטות שבאמצעותן עושים שימוש במקורות האמורים . הצורך לקבוע את שיטת המימון של קצבאות הביטחון הסוציאלי מחייב לנקוט תחילה עמדה בנוגע לכמה מרכיבים שבאמצעותם מעוצבת השיטה . כל מרכיב מעצב מאפיין מסוים של שיטת המימון של מערכת הביטחון הסוציאלי . לכל מרכיב יש כמה תשובות אפשריות . בחירת אפשרות אחת מהמגוון המוצע בגין כל מרכיב מעצבת מאפיין אחד ממכלול המאפיינים של השיטה שעל פיה מיושמת מערכת הביטחון הסוציאלי הנוהגת במדינה מסוימת . המרכיבים שבאמצעותם מעוצבת שיטת המימון של מערכת הביטחון הסוציאלי נוגעים לשני ההקשרים האלה : א ) מקורות המימון ; ב ) שיטות המימון . כל אחד משני המרכיבים האלה מחייב פירוט והבהרה . א . מקורות המימון ההוצאה על מימון הביטחון הסוציאלי היא גדולה ואפשר להתרשם משיעורה של עלות זו מעיון בתרשימים המובאים להלן , המציגים את שיעור ההוצאה הציבורית על ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה