5 אמצעים: אזרחות – תחולה אישית וגיאוגרפית

היקף חלותה של רשת הביטחון הסוציאלי נגזר ממושג האזרחות . המשמעות העולה ממושג זה קבעה את היקף תחולתו של הביטחון הסוציאלי בהקשר האישי ובהקשר הגיאוגרפי כאחד . נסביר : האזרחות מסמלת את הזיקה ( החזקה ביותר ) המתקיימת בין האדם למדינה . היא מייצגת את שיוכו של האדם למדינה בעוצמה הגבוהה ביותר . בלשונו של בית המשפט העליון בארצות הברית : " אזרחות היא חברות בחברה פוליטית ומשתמעת ממנה חובת הנאמנות מצד החבר וחובת ההגנה מצד החברה . אלה הן חובות הדדיות כשהאחת היא תמורה לאחרת . " לאזרחות ממד אנכי המתמקד בהשלכות העולות מהיותו של אדם אזרח המדינה . במסגרת זו מוטלות על האזרחים חובות העולות , בדרך כלל , מחובת הנאמנות שלהם כלפי המדינה . כנגד , מוטלת על המדינה חובה לספק לאזרחיה הגנה ובכלל זה החובה לספק להם ביטחון סוציאלי . זאת ועוד , אפשר ללמוד על החובה לספק ביטחון סוציאלי בנסיבות גם מההתייחסות למושג האזרחות כאל מושג תלת ממדי המכתיב ככזה את אלה : א ) הממד הפוליטי , שממנו נגזרים המוסדות הריבוניים של המדינה וכפועל יוצא מכך מקנה לאזרחים את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה הריבוניים ; ב ) הממד האזרחי , המקנה את חירוי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה