3 אמצעים: סוגי קצבאות הביטחון הסוציאלי

אמת המידה השנייה לעיצוב האמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי היא סוגי הקצבאות . הקצבאות מעוצבות בשני ממדים : ממד אחד הוא עיצוב הקצבה כקצבה אחידה או כקצבה תלוית הכנסה . הממד האחר הוא עיצוב הקצבה כקצבה אוניברסלית או כקצבה מיועדת . אפשר להצליב את שני הממדים הללו בדרכים שונות . כדי להמחיש את התוצאה המתקבלת מההצלבות האמורות לעניין מימוש תכלית הביטחון הסוציאלי נדרש להציג תחילה את הממדים האמורים . א . הבחנה בין קצבה אחידה לבין קצבה תלוית הכנסה אפשר לגזור את הקצבה בשני אופנים חלופיים : כקצבה אחידה או כקצבה תלוית הכנסה . . 1 קצבה אחידה משמעותה של קצבה אחידה ( flat rate ) היא הבטחת הביטחון הסוציאלי בקרות סיכון חברתי באמצעות הקניית אותה הקצבה לכל מי שזכאי לקבל קצבה . עם זה , כשמדובר בסיכונים מסוימים , ייתכן מצב שגם תשלום קצבה אחידה יהיה מדורג וישולם באופן יחסי בלבד . נדגים : כשמדובר בקצבת זקנה , משמעות הזכאות לקצבה אחידה היא שכל מי שהגיע לגיל הזכאות יקבל את אותה הקצבה . לעומת זה , בסיכונים חברתיים אחרים , כגון בנסיבות של נכות , יכולה הקצבה האחידה להיות משולמת בצורה מוחלטת או באופן יח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה