1 מבוא

כאמור , הגדרת הביטחון הסוציאלי מורכבת משני יסודות , יסוד התכלית ויסוד האמצעים המשמשים ליישומה . יסוד האמצעים מגדיר את הכלים שבאמצעותם ממומשת תכלית הביטחון הסוציאלי ומובטח קיומו של האדם בכבוד . הצורך לקבוע את האמצעים להסדרת מערכת הביטחון הסוציאלי מחייב מציאתן של אמות מידה לעיצובם . יש אמות מידה שונות שאפשר להשתמש בהן כדי לעצב את האמצעים האלה . בספר זה בחרנו בחמש אמות מידה בסיסיות לעיצוב האמצעים ששימשו ומשמשות במדינות שונות ובתקופות שונות להגשמת תכלית הביטחון הסוציאלי , ואלה הן : אמת המידה הראשונה היא המערכת שבאמצעותה מיושמת תכליתו של הביטחון הסוציאלי , כלומר המערכת הממלאת את התפקיד של ספק הביטחון הסוציאלי . בקליפת אגוז אפשר לומר , כי בעצם מדובר בכמה מערכות המושתתות , כל אחת , על גישה שונה , ואלה הן : המשפחתיות ( familization ) שהתא המשפחתי מייצג , המצרכיות ( commodification ) שהשוק מבטא , ומערכות הנעדרות משפחתיות ומצרכיות , ( familization-de and commodification-de ) כגון המדינה , הקהילה , המגזר השלישי ובכלל זה החברה האזרחית . אמת המידה השנייה היא העקרונות המנחים שבאמצעותם מעוצבות הקצבאו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה