פרק שלישי ביטחון סוציאלי: יסוד האמצעים

. 1 מבוא 119 . 2 אמצעים : ספקי ביטחון סוציאלי 121 א . ספקים אפשריים : המערכות הממסדיות 121 . 1 המשפחה 121 . 2 השוק 123 . 3 המדינה 124 . 4 הקהילה , המגזר השלישי והחברה האזרחית 124 מקור — תמר הרמן , בין" חברה למדינה , או : על החברה האזרחית 32 , " הדעה הרווחת , 3 ( 2002 ) עמודים 126 3-7 ב . שילוב ספקים : הדגמה והערכה 133 . 3 אמצעים : סוגי קצבאות הביטחון הסוציאלי 136 א . הבחנה בין קצבה אחידה לבין קצבה תלוית הכנסה 136 . 1 קצבה אחידה 136 . 2 קצבה תלוית הכנסה 139 ב . קצבה אוניברסלית וקצבה מיועדת 140 . 1 אוניברסליות 141 מקור — אברהם דורון , בזכות" האוניברסליות במדיניות הרווחה , " מתוך : בזכות האוניברסליות : האתגרים של המדיניות החברתית בישראל ( מאגנס , ירושלים , תשנ , ( "ז חלק א , עמודים 146 32-27 . 2 הועדת קצבאות ( ברירנות ) 151 ג . קצבאות : שילוב והצלבה 156 מקור — איאן גוף , גימלאות" מותנות במבחן אמצעים בפרספקטיבה משווה , " 43 בטחון סוציאלי , 24 ( 1995 ) עמודים 157 26-32 מקור — וים ון אורשוט , "מגבלות המיקוד : על הסיבות מרובות המישורים לאי מיצוי זכויות 56 , " ביטחון סוציאלי , 193 ( 1999 ) עמו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה