7 תכלית: סיכון חברתי – סיווג

ההתייחסות לתכלית הביטחון הסוציאלי כאל הבטחת הקיום הכלכלי והאנושי של אנשים המצויים במצבים של סיכון חברתי מצריכה להבהיר גם כיצד מסווגים את אותם הסיכונים . אפשר לסווג את הסיכונים החברתיים בארבעה מקבצים הנדונים להלן . א . סיכונים מעמדיים במקבץ הראשון נבחנים הסיכונים החברתיים מנקודת המוצא המעמדית . משמעותו של סיכון מעמדי ( class risk ) היא , שהסבירות של היווצרותו מתחלקת בצורה לא שוויונית על פני רבדים חברתיים שונים . כך , למשל , עובדי מכרות חשופים לתאונות בעבודה יותר מפקידים . עובדים לא מקצועיים חשופים יותר לסיכון של אבטלה . משפחות חד הוריות חשופות יותר לסיכון של עוני . הסיווג המעמדי של הסיכונים הוא רלוונטי , למשל , בהקשר של הפרטת הבטחת הסיכון החברתי . רובד בעל סיכון חברתי גבוה , קרוב לוודאי שלא יהיה אפשר לספק לו אבטחה מפני הסיכון החברתי במסגרת השוק הפרטי . גם המשפחה עשויה להתקשות לספק אבטחה מפני סיכון מעמדי , כי כל מרכיביה עשויים להיחשף לו בו בזמן , כגון החשיפה לעוני . המדינה מתמודדת עם סיכון חברתי מעמדי שהוא , כאמור , לא שוויוני באמצעות שימוש בפוליטיקה של סולידריות בין הרבדים החברתיים השונ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה