איור ‭:2.2‬ עוני בקרב אוכלוסיות נבחרות, השוואה בין 2008 ל־2009 )באחוזים( 4