איור ‭:2.1‬ עוני בקרב משפחות בישראל, 2009 )באחוזים( 3