3 הגדרת ביטחון סוציאלי: המכנה המשותף

כאמור , כדי למצוא את המכנה המשותף העובר כחוט השני בכל ההסדרים הקיימים להבטחת הביטחון הסוציאלי יש להשוות ביניהם ולנתחם . במסגרת זו אפשר להשוות ולנתח את ההסדרים והשיטות הנהוגים בנוגע להבטחת הביטחון הסוציאלי ( כולם או חלקם ) במישור המקומי במדינות השונות , במישור הבין לאומי ( האמנות הבין לאומיות שנתקבלו באו"ם ובארגון העבודה הבין לאומי , ( או במישור העל מדינתי ( אמנות ודירקטיבות שנתקבלו במוסדות אזוריים כדוגמת מועצת אירופה או האיחוד האירופי . ( מניתוח משווה זה עולה , כי על אף השוני בין המשמעות המיוחסת למושג ביטחון סוציאלי בשיטות השונות , ועל אף השוני בין הזכויות המוקנות במסגרתו ובהרכב האוכלוסייה הנהנית מהן ועל אף הגיוון במצבים המקנים זכויות אלה — אפשר להצביע על קיומו של מכנה משותף המאפיין את השימוש בו באותם שיטות והסדרים . בכל אותם שיטות והסדרים משמש מושג זה לתיאור שני יסודות אלה : א ) יסוד התכלית — הקובע את תכליתו של הביטחון הסוציאלי ; ב ) יסוד האמצעים — הקובע את טיבם של האמצעים המשמשים ליישום תכליתו של הביטחון הסוציאלי . שני היסודות — התכלית העיונית והאמצעים הבסיסיים שיש לנקוט להגשמתה — המ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה