1 מבוא

מיסוד הביטחון הסוציאלי הוא אחד המאפיינים המרכזיים של המאה ה . 20 במידה זו או אחרת הוא מקובל כיום במרבית מדינות העולם . מבחינה עיונית נבט רעיון הביטחון הסוציאלי באירופה במהלך המאה ה , 18 ומקובל לייחסו במישרין לפילוסופיה של ההשכלה . יש הרואים בשפינוזה את הוגה הדעות הראשון של רעיון הביטחון הסוציאלי . שפינוזה , לפני רוסו , צפה את ההתארגנות החברתית כמושתתת על הסכמה , שתתגבש על יסודות דמוקרטיים ועל סולידריות בין אנשים , ומכוחה תוענקנה זכויות פוליטיות וחברתיות ; ההכרה בזכות לביטחון סוציאלי היא תולדה של זכויות חברתיות אלה . ואולם התפיסה התיאורטית של הביטחון הסוציאלי התממשה בראשונה רק לקראת סוף המאה ה 19 בעקבות הביטוח הסוציאלי שהנהיג ביסמרק בגרמניה . את גולת הכותרת בהתפתחות הביטחון הסוציאלי נוהגים לייחס לדוח בוורידג , ' שהוא ספר הספרים של תחום זה עד עצם היום הזה . מטרת ספר זה היא לעמוד על מהותו וטיבו של הביטחון הסוציאלי כפי שגובש במאה ה 20 ועל מגמותיו במאה ה . 21 במסגרת זו ייבחן הביטחון הסוציאלי כפי שהוא מעוצב במישור הישראלי , במישור זכויות האדם הבין לאומיות , ובמידה מסוימת גם בהסדרים . 1 ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה