תוכן עניינים כללי

כ ר ך א הנחיות ללומדים 17 ח ל ק ר א ש ו ן ביטחון סוציאלי : הגדרה , תכלית , אמצעים , התפתחות מדינת הרווחה ומערכת הביטחון הסוציאלי – מקורות היסטוריים ופילוסופיים ודגמים של משטרי רווחה 23 פרק ראשון ביטחון סוציאלי : הפרדוקס וההגדרה 25 . 1 מבוא 27 . 2 הגדרות ביטחון סוציאלי : הפרדוקס ושברו 30 . 3 הגדרת ביטחון סוציאלי : המכנה המשותף 32 פרק שני ביטחון סוציאלי : יסוד התכלית 35 . 1 מבוא : הדגמה 37 מקור — אברהם דורון , יובל" שנים לתוכנית בוורידג 40 , '" בטחון סוציאלי , 5 ( 1993 ) עמודים 38 5-20 מקור — לאה אחדות , "העוני בישראל בפרספקטיבה של העשור האחרון 30 , " הדעה הרווחת , 5 ( 2001 ) עמודים 53 6-5 . 2 תכלית : גישת הפרשנות הצרה 64 . 3 תכלית : גישת הפרשנות הרחבה 66 . 4 תכלית : פרשנות צרה או רחבה ? 69 . 5 תכלית : הגנה מפני סיכונים חברתיים 70 . 6 תכלית : סיכון חברתי — גמישות ודינמיות 72 . 7 תכלית : סיכון חברתי — סיווג 76 . 8 תכלית : סיכון חברתי — מסיכון אישי לסיכון ציבורי 79 . 9 תכלית : צידוקים 80 מקור — וולפגנג מרקל , צדק" חברתי וסוציאל דמוקרטיה בתחילת המאה ה 39 , " 21 מפנה , ( 2002 ) עמודים 86 14...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה