נספח 3: טופס דיווח

א . אפיון הבעיה שעמה אמור החוק להתמודד . 1 הבעיה וסיבותיה . 2 מיפוי החקיקה הקיימת והרלוונטית לבעיה . 3 האם הבעיה מצדיקה חקיקה של הסדר ראשוני ? . 4 העקרונות החוקתיים והזכויות החוקתיות שעליהן משפיעה הבעיה  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר