ט. השוואה בין חלופות והצגת החלופה שנבחרה

חלק זה מקביל לפרק ז בטופס הדיווח על הערכת החוק המוצע כדי להשוות בין חלופות , מוטב להיעזר בתבחינים ברורים להשוואה . התבחינים אמורים להלום את היעדים שהוצבו במסגרת התכלית החקיקתית ועל סמך מדדי התוצאה שנקבעו בהגדרת היעדים . ההשוואה בין החלופות תיעשה על יסוד המידע שנאסף עד כה . סיכום התבחינים והשוואת החלופות אמור להניב את החלופה הרצויה . בהיעדר הכרעה חד-משמעית לגבי אחת מהחלופות , יש לאזן ביניהן ולהעדיף חלופה שפגיעתה בזכויות היסוד פחותה ולחלופין – זו שמקדמת אותן באופן משמעותי יותר . בשעה שמתברר בשלב הערכת ההשפעות כי אחת החלופות פוגעת בזכויות היסוד ללא צידוק הולם או באורח לא מידתי , יש להסירה מהפרק .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר