ח. ניתוח חלופות בראי מבחני המידתיות

חלק זה מקביל לפרק ז בטופס הדיווח על הערכת החוק המוצע ( עניינו ניתוח של כל חלופה בנפרד ) מידתיות היא אמת מידה מרכזית כדי לבחון אם החלופה המוצעת אינה פוגעת באופן לא מוצדק בזכויות חוקתיות מוגנות ( וראו בהרחבה בפרק השני למדריך – " מידתיות . ( " המידתיות מורכבת משלושה מבחנים , וכדי שחוק ייחשב למידתי , עליו לעמוד בשלושתם . החשיבה המידתית אינה פעולה משפטית גרידא ; היא מתכונת לקבלת החלטות להגשמת תכלית חברתית ראויה תוך כדי מזעור הנזקים שהיא מסבה לזכויות של פרטים בחברה שעלולים להיפגע מההחלטה . חשיבה מידתית מבטאת צורך לשלב את מבחני המידתיות כבר לכתחילה : בתהליך קבלת ההחלטות שלך לקראת גיבושה של הצעת חוק ובמסגרת בחינה של הצעות חוק שמובאות לפניך . על כן השלב האחרון בבחינת החלופות הוא שקילת כל חלופה וכל אמצעי שננקט להגשמתה על סמך מבחני המידתיות . על מנת לסייע לך בשלב זה , החלק העוסק במידתיות תורגם לרשימת תיוג , המאפשרת לבחון כל חלופה במבחני המידתיות ולקבוע אם האמצעים שנבחרו הם מידתיים : ח ( 1 ) מבחן ההתאמה ( או מבחן הקשר הרציונלי ) . 1 האם האמצעי שיושם בחלופה מגובה בתשתית עובדתית מבוססת בנוגע לקשר שב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר