ז. ניתוח החלופות בראי השפעותיהן

חלק זה מקביל לפרק ז בטופס הדיווח על הערכת החוק המוצע ( נוגע לניתוח של כל חלופה בנפרד ) ז ( 1 ) ניתוח החלופות התהליך המוצע מתמצה בבחינת היתרונות והחסרונות של כל חלופה וניתוחה על פי ההשפעות השונות שנבחרו . הניתוח צריך להוכיח כי החלופה לא רק מצדיקה את העלות שלה אלא שהיא גם עדיפה על פני כל חלופה אחרת במסגרת המשאבים הקיימת . התפיסה העומדת ביסוד תהליך הערכת ההשפעות היא כי יש לערוך תהליך מתודולוגי שיטתי שייתן בידי המחוקק אפשרות לאמוד את השפעות החקיקה בנושא מסוים על הכלכלה , על החברה ועל הסביבה כדי לאפשר את התהליך , כך : . 1 לקראת שלב הניתוח יש לנסח באופן ברור את ההנחות שבבסיס החלופה ואת השפעותיה הישירות והעקיפות שיעמדו לבחינה . . 2 נוסף על כך , יש לציין בכל חלופה את המידע שנצבר במהלך תהליך איסוף המידע , הלמידה וההיוועצות , בכלל זה את הנתונים שעל יסודם תתקיים הערכת ההשפעות . . 3 בעת ציון המידע והנתונים יש לתת את הדעת לפערי מידע . גם לאחר שלב איסוף המידע ייתכן שיהיו פערי מידע , הן מאחר שעדיין חסר מידע בשלב זה של התהליך והן משום שייתכן כי החלופה תיבחן על יסוד הערכה בלבד ועל יסוד איודאות מסוגים ש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר