ו. הפגיעה: אפיון הפגיעה האפשרית של התכלית בזכויות חוקתיות

חלק זה מקביל לפרק ה בטופס הדיווח ו ( 1 ) אפיון הפגיעה בזכויות יסוד כחלק אינטגרלי מתהליך הערכת השפעות החקיקה על מנת לתת ביטוי הולם לחובת הכנסת להגן על זכויות האדם , חובה לשלב בחינה של השפעות החקיקה על זכויות האדם כבר בשלב גיבוש הצעות החוק . כאשר בוחנים את התועלת שתצמח מהחלטה או מהצעות חוק אל מול העלות הצפויה מהן , צריך להביא בחשבון באופן מפורש ומנומק את זכויות האדם הרלוונטיות שנפגעות מכך . מטרתו של חלק זה היא לאפיין את הליך בחינת הפגיעה בזכויות יסוד מוגנות שיש בהצעת החוק . ככלל , שילוב הבחינה של הפגיעה שיש ביוזמות מדיניות בזכויות יסוד של פרטים צריכה להיעשות כבר בשלבים המוקדמים של היגוי היוזמה וכך גם נעשה בפועל בחלק מהמקרים של החקיקה הממשלתית . עם זאת נראה כי תפיסת המיסוד הממשלתית ( לפחות בתחום הרגולציה ) אינה רגישה  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר