ה. גיבוש חלופות לפעולה

חלק זה מקביל לפרק ו בטופס הדיווח ה ( 1 ) הצבת חלופות רלוונטיות לאחר שנוהל הליך שאפיין את הבעיה והגדיר את התכלית ולאחר שיש בידיך מידע רלוונטי על מנת לגבש כיווני פעולה , מגיע שלב גיבוש החלופות . בשלב זה טוב להציב שתי חלופות לפעולה לכל הפחות , הנבדלות זו מזו באופן ברור ומציגות דרכים שונות להתמודד עם הבעיה . לפעמים הבעיה והתכלית החקיקתית יהיו רחבות די צורכן כדי להציג קשת של חלופות אחדות , הנבדלות זו מזו הבדל ניכר ; יש שההבדל בין החלופות יהיה קטן יותר . עם זאת בשלב זה נכון לשאוף להצבה של חלופות שונות , המתמודדות עם הבעיה באמצעים שונים , והמידע שנאסף מעלה שבכושרן למלא את ייעודן . ה ( 2 ) בניית החלופות בשילוב כלי חקיקה עיצוב האמצעים שיינקטו להגשמת התכלית מחייב ניתוח של חלופות ואף אימוץ תמהיל של אמצעים להגשמת היעדים שהחוק מבקש להשיג . למעשה , כל חלופה יכולה וצריכה לשקף שימוש מורכב בתמהיל של אמצעים . מנעד השיקולים בעיצוב החלופות רחב ואף נוגע לליבת שיקול הדעת של המחוקקים . שיקולי המחוקק יביאו בחשבון את ההבחנות הללו :  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר